Privacyverklaring

1. Media Mirror

Media Mirror B.V. en de daaraan verbonden vennootschappen zijn Europese bedrijven. Onze bedrijven zijn actief in de Europese Economische Ruimte (EER) en wij bewaren onze gegevens op servers in de EER.

In deze privacyverklaring vatten wij samen wanneer en hoe uw persoonsgegevens verzameld, gebruikt, beveiligd en openbaar gemaakt worden. Wij verwerken namelijk uw persoonsgegevens wanneer u klant wordt van Media Mirror.

2. Algemeen

Media Mirror kan bepalingen van deze privacyverklaring wijzigen. Als wij dat doen, dan laten wij u dit weten. Toch raden wij u aan om periodiek zelf te controleren of de privacyverklaring is gewijzigd.

3. Welke persoonsgegevens verzamelen we?

Er zijn een aantal manieren waarop persoonsgegevens kunnen worden verzameld als u klant van Media Mirror bent. In deze paragraaf leggen wij u uit welke persoonsgegevens wij van u (kunnen) verzamelen. Persoonsgegevens die voor hetzelfde doel worden verzameld, hebben wij samen in één categorie gezet. Naast ieder persoonsgegeven staat hoe lang het betreffende persoonsgegeven wordt bewaard.

Persoonsgegevens rechtstreeks door u aan ons aangeleverd.

3.1 Verwerking op grond van een wettelijke grondslag

– Naam
– Adres
– Bedrijfslocatie
– Kamer van Koophandel nummer

De genoemde gegevens zijn noodzakelijk wegens wettelijke verplichting om de hiervoor noodzakelijke administratie te voeren en aan (overige) wettelijke verplichtingen te voldoen.

Persoonsgegevens die Media Mirror verwerkt op grond van wettelijke plicht, bewaren wij voor de door de wet voorgeschreven duur.

Bovenstaande persoonsgegevens kunnen gedeeld worden met onze accountant in het kader van administratieve verplichtingen. Het opstellen van jaarrekeningen en in het kader van controles.

De verwerking van persoonsgegevens die in dit onderdeel worden vermeld, zijn vereist om te voldoen aan onze wettelijke verplichtingen. U kunt er niet voor kiezen bovengenoemde gegevens niet te verschaffen en u kunt geen bezwaar maken tegen bovenstaande verwerking.

3.2 Verwerkingen noodzakelijk voor het uitvoeren van een overeenkomst

3.2.1. Algemeen ten behoeve van het uitvoeren van de opdrachtovereenkomst

– Naam
– Adres
– Bedrijfslocatie
– Contactgegevens

3.3 Verwerking met uw toestemming, verwerkingsduur tot 2 jaar na het eindigen van de overeenkomst

3.3.1. Bedrijfsgegevens

– Naam
– Adres
– Bedrijfslocatie
– Contactgegevens

3.3.2. Gegevens betreffende contactpersoon

– Naam
– E-mail adres
– Telefoon nummer

4. Delen van persoonsgegevens

Wij verkopen of verhandelen geen persoonlijke informatie over onze klanten aan andere. Dit is alleen anders als wij dit hebben aangegeven in deze privacyverklaring. De persoonsgegevens genoemd in artikel 3 kunnen gedeeld worden met de door Media Mirror ingeschakelde accountants en juridisch dienstverleners.

4.1 Delen met verwerkers

Media Mirror kan andere vragen om te helpen bij het verlenen van de Dienst. Het kan hierbij voorkomen dat deze derden hierdoor uw persoonsgegevens verwerken. Deze derden worden in deze Privacyverklaring verder “Verwerker” genoemd. Met deze Verwerkers sluiten wij verwerkersovereenkomsten.

Wij maken gebruik van de volgende soorten Verwerkers:

– ontwikkelaars en leveranciers software;
– opslag van (persoons)gegevens en database beheer en onderhoud;
– hosting provider(s);
– accountantsbureau;
– onderzoeksbureaus;
– leveranciers van printers;
– relatiebeheer software;

In sommige gevallen kan de Verwerker uw persoonsgegevens namens ons verzamelen. Wij informeren verwerkers dat zij persoonsgegevens die zij van ons verkrijgen alleen mogen gebruiken voor het uitvoeren van een door ons verstrekte opdracht. Als u zelf aanvullende informatie aan deze Verwerkers verstrekt, dan is Media Mirror hiervoor niet verantwoordelijk. Het is verstandig uzelf goed te informeren over de Verwerker en zijn bedrijf, voordat u uw persoonsgegevens verstrekt.

4.2 Delen met uw toestemmig.

Wij kunnen ook persoonsgegevens delen met anderen als u ons daarvoor toestemming geeft. We kunnen bijvoorbeeld werken met andere partijen om specifieke diensten of aanbiedingen rechtstreeks aan u aan te bieden. Als u zich inschrijft voor deze diensten van derde partijen of marketing aanbiedingen, dan kunnen wij uw naam of contactgegevens verstrekken als die nodig zijn om die dienst te verlenen of contact met u op te nemen.

4.3 Onze wettelijke verantwoordelijkheid

Wij mogen ook persoonsgegevens met derden delen indien dit:

– redelijkerwijs noodzakelijk of passend is om te voldoen aan wettelijke verplichtingen;
– nodig is om te voldoen aan wettelijke verzoeken van autoriteiten;
– nodig is om op eventuele aanspraken te reageren;
– nodig is om de rechten, eigendom of veiligheid van ons, onze gebruikers, onze medewerkers of het publiek te beschermen;
– nodig is om onszelf of onze gebruikers te beschermen tegen frauduleus, beledigend, ongepast of onwettig gebruik van de Dienst.

4.4 Fusie of verkoop (deel) van de onderneming

Het kan voorkomen dat wij uw persoonsgegevens openbaar maken, delen of overdragen als wij een gedeelte van ons bedrijf overdragen. Voorbeelden hiervan zijn (onderhandelingen over) een fusie, verkoop van onderdelen van de onderneming of het verkrijgen van financiering.

5. Bescherming van persoonsgegevens

Media Mirror zal ervoor zorgen dat zij passende technische en organisatorische beveiligingsmaatregelen neemt om uw persoonsgegevens te beveiligen. Bij het beschermen van uw persoonsgegevens volgen wij de algemeen geaccepteerde standaarden. Wij hebben in ieder geval de volgende maatregelen genomen:

We hebben fysieke en elektronische maatregelen ingevoerd die zijn ontworpen om onbevoegde toegang, verlies of misbruik van persoonsgegevens zoveel mogelijk te voorkomen. We gebruiken waar nodig TLS (Transport Layer Security) -technologie om transmissie van gevoelige informatie of persoonsgegevens naar ons te versleutelen, zoals accountwachtwoorden en andere beleggingsgerelateerde identificeerbare informatie. Kwetsbaarheden in de software worden zo snel als redelijkerwijs mogelijk aangepakt.

U moet er rekening mee houden dat onze Verwerkers verantwoordelijk zijn voor het verwerken, beheren of opslaan van (een deel van) de persoonsgegevens die we ontvangen. Verwerkers mogen deze gegevens niet gebruiken om reclame te maken. In de verwerkingsovereenkomst die wij met deze Verwerkers hebben gesloten, hebben wij de Verwerkers verplicht om uw persoonsgegevens te beveiligen.

Wij willen u er wel graag op wijzen dat absolute veiligheid voor het verzenden van persoonsgegevens via internet of het opslaan van persoonsgegevens niet altijd gegarandeerd kan worden.

6. Welke keuzes heeft u met betrekking tot het gebruiken van zijn persoonsgegevens?

Wij zullen u op de hoogte stellen en indien nodig om uw toestemming vragen voordat wij uw persoonsgegevens delen met anderen op een manier die niet is geregeld in deze privacyverklaring. Een voorbeeld hiervan is het delen van persoonsgegevens voor (direct) marketingdoeleinden.

7. Uw rechten

U kunt de persoonsgegevens die in verband met uw opdrachtovereenkomst worden verzameld , controleren, bijwerken, corrigeren of verwijderen. Tevens kunt u de verzoeken om een beperking van de verrichte verwerking of van de toekomst te verrichten verwerken. Om van deze mogelijkheden gebruik te maken dient u contact met ons op te nemen. Onze contactgegevens zijn in artikel 8 van deze privacyverklaring terug te vinden. Indien ons portal zelf een mogelijkheid biedt om contact met ons op te nemen of u in staat stelt om zelf uw persoonsgegevens te wijzigen of beperkingen door te voeren, dan kunt u uiteraard ook daar gebruik van maken.

Houd er rekening mee dat het verwijderen van persoonsgegevens en het op enige wijze beperken van de verwerking niet altijd mogelijk is. Wij hebben soms het recht om uw persoonsgegevens te bewaren. Dit kan als dit noodzakelijk of aanbevolen is in het kader van uw opdrachtovereenkomst/contract, in het kader van onze gerechtvaardigde belangen, om geschillen op te lossen, voor technische en/of juridische vereisten en/of indien de wet dat vergt.

Om per e-mail toegang te krijgen tot uw eigen persoonsgegevens, moet u voldoende bewijs van uw identiteit verstrekken op de manier zoals wij dat van u vragen. Indien wij niet zeker weten of u daadwerkelijk de persoon bent over wie de persoonsgegevens gaan, dan mogen wij u de toegang tot de persoonsgegevens weigeren.

U kunt ons vragen om de persoonlijke informatie die wij over u verwerken over te dragen aan een ander of aan uzelf. U moet dan wel specificeren welke informatie u overgedragen wenst te zien. Wij voldoen aan een dergelijk verzoek als het gaat om informatie die is verwerkt op basis van artikel 3.2 (overeenkomst) of 3.4 (toestemming) van deze privacyverklaring, tenzij deze informatie ook persoonsgegevens bevat onder andere (natuurlijke) personen.

Wij reageren binnen 4 weken op al uw verzoeken zoals die hier staan omschreven. Bij complexe verzoeken kan de termijn met nog eens 4 weken worden verlengd. Indien wij de termijn de termijn verlengen, zullen wij u binnen 4 weken na het indienen van het verzoek daarvan op de hoogte stellen.

U heeft het recht om bij de bevoegde privacy autoriteit een klacht in de te dienen over de manier waarop wij omgaan met persoonsgegevens. Voor Nederland is deze de Autoriteit Persoonsgegevens, die u kunt bereiken op https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/.

8. Contact

Als u vragen, problemen of opmerkingen heeft over deze privacyverklaring, kunt u contact met ons opnemen via e-mail op info@media-mirror.nl of door te bellen naar T: (31) 768 893 901